Teenused

Ettevõtte põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv. Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi, töid ja tegemisi alates tellija soovist kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldiste üleandmiseni tellijale.

Tööde hulka kuulub projekteerimine, komplekteerimine seadmete ja materjalidega, paigaldus-, seadistus- ja häälestustööd koos kõigi ehitus- ja elektritöödega, vajalike teostusjooniste ning dokumentide vormistamisega. Olemasolevate elektripaigaldiste puhul tähendab see elektripaigaldiste käidu korraldamist, s.o. elektripaigaldise hoolduskava koostamist ning selle järgimist nii, et oleks tagatud seadmete häirevaba ja ohutu funktsioneerimine ning sihtotstarbeline töö. Oleme ka kogenud ning sertifitseeritud elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste ning auditi läbiviija.

Projekteerimine ja elektriehitus

KH Energia-Konsult hoolitseb elektripaigaldise kogu elutsükli eest alates projekteerimisest kuni eletripaigaldiste hoolduseni. 27 aastat kogemust elektriehituses võimaldavad meil operatiivselt pakkuda komplekslahendusi mistahes elektripaigaldiste projekteerimisel. Meie projekteeritud kuulsamate objektide hulka kuuluvad Toompea loss, Eesti Suursaatkonnad ja erinvad konsulaarosakonnad, Lilleküla staadion, muuseumid, Vabadussõja võidusamba valgustus, Tallinna vanalinna valgustuse üleviimine LED valgustusele, Porto Franco elektrivarustus, jpt.

Elektripaigaldiste ehitus

KH Energia-Konsult omab suurt kogemust, võimekust ja pädevat personali erinevate elektripaigaldiste ehitamiseks:

 • Kõik sisepaigaldised, sh Äri- ja eluhooned, kaubanduskeskused, tootmishooned, laohooned jne.
 • Välispaigaldised
 • Alajaamad
 • Madal- ja keskpinge õhu- ning kaabellliinid
 • Välis- ja tänavavalgustus

Elektripaigaldiste projekteerimine

Elektri sisepaigaldiste projekteerimine

 • Elektri välispaigaldiste projekteerimine
 • Eramajad, kortermajad.
 • Büroohooned, tootmishooned.
 • Elekterküttesüsteemid, energiasäästusüsteemid.
 • Tuleohutussüsteemid (automaatne tulekahjusignalisatsioon).
 • Valvesüsteemid.

Välisvõrgud

 • Liinid ja alajaamad.
 • Välisvalgustus, juhtimissüsteemid.
 • LED-valgustus.
 • Kujundusvalgustuse lahendused.

KH Energia-Konsult on oma 27-aastase tegevusaja jooksul koostanud enam kui 2000 eletripaigaldiste projekti.

Tehtud tööd

Mõõtmised ja audit

Sul on seadusest või tervest mõistusest tulenev vajadus veenduda oma elektripaigaldiste ohutuses ja nõuetelevastavuses? KH Energia-Konsult on kogenud ning vastavalt standarditele EVS-EN ISO/IEC 17025 ja EVS-EN ISO/IEC 17020 akrediteeritud mõõtelabor (L102) ning inspekteerimisasutus (I015)  2. ja 3.liigi elektripaigaldiste  auditi teostamiseks.

Kontrollmõõtmised

AS KH Energia-Konsult mõõtelabor (L102) viib läbi erinevaid elektri- ja valgustuspaigaldiste kontrollmõõtmisi.

 • Isolatsioonitakistus;
 • rikkesilmuse näivtakistus;
 • rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
 • ahela katkematuse kontroll;
 • maandustakistus;
 • pinnase eritakistus:
 • pingetaluvuse teim;
 • valgustiheduse mõõtmine

Lisaks akrediteerimisulatuses toodule teostame elektripaigaldiste/seadmete võrguanalüüsi sh harmooniliste mõõtmisi.

Kontrollmõõtmise tellimine

Elektripaigaldise kontrollmõõtmiste tellimiseks täida kontrollmõõtmiste tellimisleht, (Auditi tellimisel koos kontrollmõõtmistega ei ole vaja kontrollmõõtmiste tellimislehte eraldi täita) allkirjasta digitaalselt ning saada info@khenergia.ee

Elektripaigaldiste audit

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse auditi. Auditi eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust seadme ohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Selle alusel jaguneb audit kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.

Elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui see on läbinud eelneva auditi ja elektripaigaldise kohta on väljastatud auditi tunnistus.

Erakorraline audit teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja või käidukorraldaja peab seda ohutuse tagamiseks vajalikuks või kui riikliku järelevalve teostaja seda nõuab.

Auditi tellimine

 1. Täida ära auditi tellimisleht
 2. Allkirjasta digitaalselt
 3. Saada allkirjastatud avaldus info@khenergia.ee

Hinnakiri

Eramute esmane audit või kortermajade korraline audit (koos vajalike kontrollmõõtmistega) alates 200 eurot + KM.

Muude elektripaigaldiste ja personaalse pakkumise saamiseks palume esitada päring.

Kaebuste ja apellatsioonide käsitlemise protsessi kirjeldus on nõudmisel kättesaadav kõigile huvipooltele. Palume kirjutada e-mailil info@khenergia.ee.

Tehtud tööd

Käit

KH Energia-Konsult omab kõiki käidutööde (korrashoid ja hooldus) tegemiseks vajalikke seadusest tulenevaid akrediteeringuid. Täna on meie hoole all enam kui 150 erinevat klienti ja objekti.

Võrkude käiduosakonna igapäeva töö hõlmab endas madal- ja keskpingevälisvõrkude projekteerimist, ehitust ja hooldust. Oleme võimelised välja ehitama klientidele nende vajadusi arvestavaid täislahendusi alustades projekteerimisest, üleandmise dokumentatsioonide vormistamiseni.

Elektripaigaldiste käit

KH Energia-Konsult omab kõiki käidutööde (korrashoid ja hooldus) tegemiseks vajalikke seadusest tulenevaid akrediteeringuid. Täna on meie hoole all enam kui 150 erinevat klienti ja objekti.

Mida sisaldab elektripaigaldiste korrashoiu teenus?

 • Käidukava koostamine
 • Igakuine objekti paigaldiste kontroll
 • Kilpide ülevaatus, kaabelduse seisukorra määramine
 • Valgustite kontroll ja korrastamine
 • Garanteeritud  rikete kõrvaldamine 24h

Meie juhtimiskeskus ning professionaalne ja abivalmis meeskond tagab mistahes probleemidele kiire lahenduse.

Võrkude käit

Võrkude käiduosakonna igapäeva töö hõlmab endas madal- ja keskpingevälisvõrkude projekteerimist, ehitust ja hooldust. Oleme võimelised välja ehitama klientidele nende vajadusi arvestavaid täislahendusi alustades projekteerimisest, üleandmise dokumentatsioonide vormistamiseni.

Osutatavad teenused:

 • Elektriprojekteerimine (alajaamad, kaabel- ja õhuliinid)
 • Alajaamade, kaabelliinide ja õhuliinide ehitus
 • Ajutiste elektriliinide rajamine
 • Olemasolevate liinide ja seadmete remont ja hooldus
 • Rikete likvideerimine ja operatiivteenus

Tehtud tööd